כתב התחייבות לאומנה

העמותה למען הכלבים המס(ו)כנים מודה לך על העזרה הגדולה בהענקת בית זמני לכלב על מנת לתת לו את ההזדמנות למצוא לו בית לכל חייו. מטרת החוזה הינו להגן על כל הצדדים הנוגעים בדבר. על הכלב, הבית האומן והעמותה.
אנא קרא/י את ההסכם במלואו ובסופו מלא/י את כל הפרטים הנדרשים כולל חתימה.

 1. אני מתחייב/ת לספק לכלב בכל תקופת האומנה את כל התנאים הנדרשים לו, לשמור על רווחתו הפיזית והנפשית ובכלל זה לספק לו מזון ומים על בסיס יומי, טיולים קבועים פעמיים או שלוש ביום ויחס הולם, לשמור על בריאותו התקינה, לספק לו תנאי מחייה טובים ונאותים ולא לסכנו בשום צורה שהיא (ובכלל זה לא להוליך אותו מחוץ לבית ללא רצועה). מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, אני מתחייב/ת שלא להחזיק את הכלב בחצר ו/או במרפסת ו/או במחסן ו/או בכל מקום אחר בעל אופי דומה.
 2. אני מצהיר/ה בזאת כי קראתי ואני מכיר/ה את “חוק הכלבים המסוכנים” ואפעל על פיו בכל רגע נתון בזמן הטיפול בכלב שנמסר לי לאומנה.
 3. באחריותי לשמור על הכלב שלא יברח , לא להשאירו ללא השגחה מלבד בתוך הבית. אין להשאיר את הכלב בחצר הבית ללא השגחה או קשור. פיצוי או תשלום על הנזק (לכלב או לכל צד אחר) שנגרם בעקבות הבריחה יחול עליי.
 4. ככל שיעלה הצורך בטיפול רפואי לכלב איידע את נציגי העמותה שפרטי ההתקשרות עימם מפורטים מטה, באופן מיידי ואגיע עימו למרפאה הוטרינרית שנציגי העמותה יפנו אותי אליה.
 5. באחריות העמותה לממן את החיסונים והטיפול הנדרש עבור בריאות הכלב (תילוע,חיסון משושה,חיסון כלבת ושבב) ועיקור או סירוס.
 6. אני מתחייב/ת לשמש בית אומן לכלב עד למציאת בית מאמץ עבורו, או מציאת בית אומן חלופי ללא הגבלת זמן.
 7. אני מתחייב/ת לא לבצע כל ניתוח קוסמטי בכלב לרבות הסרת הזנב ו/או חלק מהאוזניים,  עגילים למיניהם, צבע לשיער וקעקועים.
 8.  ידוע לי, כי העמותה אינה יכולה לערוב למצבו הפיזי והנפשי של הכלב במועד המסירה לאומנה ואני מוותר/ת על כל טענה כלפיהם בעניין זה.
 9. בחתימתי על כתב התחייבות זה, אני מאשר/ת ומצהיר/ה כי ידוע לי שהכלב מצוי תחת חסותה של העמותה למען הכלבים המס(ו)כנים ומתחייב/ת שלא להעביר את הכלב לכל גורם אחר ללא אישור נציגי העמותה מראש ובכתב, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 10. אני מסכים/מה לביקור של הכלב על ידי נציגי העמותה ומתחייב/ת למסור להם כל מידע בנוגע לכלב ובכלל זה להציג בפניהם תמונות עדכניות של הכלב בתקופת האומנה, ככל שאדרש. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, אני מתחייב/ת לשתף פעולה ולאפשר לעמותה להציג את הכלב בפני מאמצים פוטנציאליים, בין במסגרת ימי אימוץ ובין בכל מסגרת אחרת עליה יודיעו לי.
 11. ידוע לי כי מסירת הכלב לאימוץ תיעשה אך ורק על ידי נציגי העמותה למען הכלבים המס(ו)כנים, וכי ההחלטה בדבר אימוצו נתונה אך ורק בידיהם. ידוע לי כי חל עלי איסור למוסרו על דעת עצמי לכל גורם שהוא, לרבות בני משפחה, ו/או להסגר ו/ או למרפאה  ללא הסכמה בכתב מנציגי העמותה, וכי אם אעשה זאת, העמותה למען הכלבים המס(ו)כנים שומרת לעצמה את הזכות לתבוע אותי בסך של 5000 ₪ וכן בסכום של כל הוצאה נלווית כגון נסיעות, פנסיון וכד’ הקשורים להשבתו לידי העמותה., וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העמותה להשבת הכלב לידיה.
 12. ידוע לי ואני מסכים/מה, כי אם יחליטו נציגי העמותה לסיים את תקופות האומנה בכל רגע נתון, יהיו הם רשאים  לדרוש ממני את החזרתו של הכלב לידיהם ואני מתחייב/ת לעשות כן, כפי שיורו לי וללא כל דרישות או התנגדות מצידי. היה ולא אשיב את הכלב כאמור, אזי מבלי לגרוע מזכויותיהם של נציגי העמותה להשבת הכלב לחזקתם אני מתחייב לשלם לעמותה ו/או לכל מי שנציגי העמותה יורו לי סך של 5000 ₪ וזאת בתוך 3 ימים מהמועד בו נדרשתי להחזיר את הכלב לידי נציגי העמותה למען הכלבים המס(ו)כנים.
 13. אני מתחייב/ת להודיע מיידית לנציגי העמותה על מות או אובדן הכלב (בין עקב מחלה, תאונה, גניבה, בריחה ובין מכל סיבה אחרת). כמו כן אני מתחייב/ת להודיע לנציגי העמותה  על כל שינוי בכתובתי ו/או מספר הטלפון בו ניתן ליצור עימי קשר בתקופת האומנה.
 14. ידוע לי ואני מסכים/מה, כי במידה וארצה לאמץ את הכלב אשלם סל אימוץ ע”ס 850 ₪  עבור הכלב ואחתום על הסכם אימוץ כנהוג. ידוע לי ואני מאשר/ת, כי האימוץ לא ייכנס לתוקפו ללא חתימת שני הצדדים האמורים על הסכם האימוץ.
 15. במידה ואבקש לסיים את תקופת האומנה לפני אימוץ הכלב, עלי ליידע את העמותה בהקדם כדי שתמצא לכלב פיתרון חלופי וידוע לי כי עד למציאת פתרון, הכלב ישאר באומנה אצלי.
 16. מודע/ת אני שהכלב נמצא תחת אחריותי המלאה בכל הנוגע לפגיעה ברכוש או בנפש. בכל נזק לרכוש או נפש העמותה לא תישא בהוצאות.

אנא מלא/י את כל הפרטים הנדרשים כולל חתימה.