כתב ויתור ופטור מאחריות

 1. אני, הח”מ, מאשר/ת בזאת כי בחרתי להתנדב ב”העמותה למען הכלבים המס(ו)כנים” (להלן: העמותה) שפועלת למען הצלה ושיקום של גזעי כלבים המוגדרים מסוכנים ע”פ חוק (חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס”ג-2002).
 2. ידוע וברור לי כי במסגרת פעילותי בעמותה, יתכן ותהיינה פעולות אשר טומנות בחובן סכנות, ואשר המשתתף בהן עלול להיפגע ו/או להיפצע ו/או לסבול נזקי גוף אחרים ו/או נזקי רכוש.
 3. הנני מצהיר/ה בזאת, כי הובהר לי וכי ידוע וברור לי, שהעמותה ו/או מי מטעמה, מתנדבי העמותה ומשתתפים אחרים בפעילות העמותה אינם אחראים ולא יהיו אחראים כלפיי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או לכל בעיה אחרת שיגרמו לי או לאחרים בעטיה של הפעילות ו/או במהלכה.
 4. הריני נוטל/ת על עצמי אחריות בלעדית ומלאה לכל נזק ו/או פגיעה מכל מין וסוג שהוא שאני עלול/ה לסבול בשל ביצוע פעילותי במסגרת התנדבותי בעמותה, או בעקבותיה, בלא כל סייג.
 5. כמו כן, הנני מצהיר/ה כי אני חתום/ה על הסכם זה תוך ידיעה ברורה להשלכות הנזיקיות ו/או האחרות העשויות להתרחש כתוצאה מאירוע נזיקי ו/או אירוע אחר העשוי להתרחש בעת ו/או עקב פעילותי בעמותה.
 6. על אף האמור, לפקודת הנזיקין ו/או האמור בכל דבר חקיקה אחר, יינתן תוקף בלעדי מוסכם בכתב דברים זה והוא יהווה ראיה בלעדית.
 7. הריני מבין/ה ומסכים/ה שאני אהיה אחראי/ת לתשלום עבור כל נזק/הרס לרכוש הנובע במישרין או בעקיפין לפעילותי והתנהגותי.
 8. אני מצהיר/ה בזה כי הנני כשיר/ה מבחינה גופנית ורפואית לביצוע כל פעילות במסגרת העמותה, כי הנני בעל/ת בריאות תקינה וכי אין לי כל בעיות בריאותיות.
 9. בחתימתי על מסמך זה הריני פוטר/ת את העמותה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק – בגוף או ברכוש – אשר יגרמו לי עקב ביצוע פעילותי ו/או במהלכה, ומוותר/ת בזאת וויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או עילה היכולים להיות לי כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, גופני או רכושי, שעלולים להיגרם לי או לאחר עקב פעילותי ו/או במהלכה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: טענות בדבר אופי הפעילות ההתנדבותית, או המאמצים הנדרשים לצורך ביצוע הפעילות, או טענות לרשלנות אחרת של מי מטעם העמותה בקשר לפעילות ההתנדבותית, למעט טענות בנוגע לנזקים שנגרמו לי במזיד ושלא כחלק ממהלכה הרגיל של הפעילות ההתנדבותית.
 10. למען הסר ספק ומבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מצהיר/מ בזאת, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה כנגד העמותה, לרבות הנהלת וחברי העמותה וכל אחד הפועל מטעמה ובשמה.
 11. הנני מתחייב/ת לשפות את העמותה ו/או מי מטעמה על כל הוצאה שתיגרם בשל נזקים לצדדים שלישיים שיגרמו על-ידי בשל פעילותי ו/או במהלכה, ו/או שיגרמו בשל הפרת תנאי מתנאי מסמך זה על-ידי, ו/או בשל אי-נכונותו של איזה מהמצגים שלי על-פי מסמך זה.
 12. הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים במסמך זה נכונים, מלאים ומדויקים.
 13. הנני מתחייב/ת להודיע ובמידת הצורך להפסיק באופן מיידי את פעילותי בעמותה אם וכאשר יהפוך איזה מהמצגים במסמך זה ללא נכון או לא מדויק.
 14. הרני מתחייב/ת להקשיב ולהישמע לנהלים ולהוראות הבטיחות של מנהלי העמותה ו/או מי מטעמם.
 15. ידוע לי, כי חלק מפעילות העמותה תתועד, תסוקר ותפורסם לצרכים שונים, ולרבות: הסברה ו/או חשיפה ו/או גיוס תרומות לעמותה ואני נותן את רשותי לפרסום תמונות שלי על ידי העמותה ו/או על ידי מי מטעמה.